I. Szervezeti, személyzeti adatok.


I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1. Hivatalos név (teljes név)

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

2. Székhely

1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 1 795 6366

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 1 795 08 22

6. Központi elektronikus levélcím

eiQuFddsvUQsIWR5DcMYNdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

7. A honlap URL-je

https://nkoh.kormany.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélszolgálattal a Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélkapcsolati vezetővel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik.

10.Az ügyfélfogadás rendje

 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai (ld. SZMSZ)

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

letölthető innen 

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

A szerv vezetője

Dr. Lenkei Mirtill

elnök

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: TPozBbHKMXzR5MTwNGdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szepesi Katalin

osztályvezető,

Elnöki Kabinet / Titkársági  Osztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: pqGkn4h555dGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1


Zsuppán Andrea

főosztályvezető, 

Általános Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: bXEllmPxUOWib3c1za296YmVzemVyemVzQG5rb2guZ292Lmh1

 

dr. Paulisinecz Éva

főosztályvezető,

Kiemelt Közbeszerzési és Beszerzési  Főosztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: FaQGAQMhF6E3MDgya296YmVzemVyemVzQG5rb2guZ292Lmh1  


dr. Farkas Bálint

osztályvezető,

Kiemelt Közbeszerzések és Beszerzések Főosztálya

Közbeszerzés-támogató Osztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: qWQWgttM8cNNANNUNa296YmVzemVyemVzQG5rb2guZ292Lmh1


Gulyás Mónika

főosztályvezető,

Kiemelt Kommunikációs Szakmai Főosztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: CODppVxtIXFBf8TYMZ22QzdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

 

László-Szűcs Ágnes

főosztályvezető,

Általános Kommunikációs Szakmai Főosztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: skdyxxGaLWhYO3zT2dGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1


dr. Ravasz Erzsébet

főosztályvezető

Szervezetfejlesztési Főosztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: lmecKfq2yNdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1


dr. Tolcsvai Krisztina

osztályvezető

Általános Jogi Osztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: ZfDGnLq6lz0llFdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1


Balogh Attila Károly

osztályvezető

Informatikai Osztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: JgkkNRr2midGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

betölti az Integrált Irányítási Rendszer Vezető pozíciót


Bolváry Brigitta

gazdasági vezető, főosztályvezető

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: vUmAoNCbdpEwKfap7YzETZmcdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és azok adatai

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.


 I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.

Gazdálkodó szervezet neve: Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.

Székhelye: 1027 Budapest Horvát utca 14-26.

Elérhetősége: hKPzbDncMEW2jjbnJ1enJ0QG5rb2guZ292Lmh1

Tevékenységi köre: Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (főtevékenység)

Képviseli: dr. Sas András László vezérigazgató

Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. egyedüli részvényese a Magyar Állam. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal az állami tulajdonban álló gazdasági társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorolja, az 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 2. §-ában, valamint 2. mellékletének XX. pontjában foglaltak alapján.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által alapított közalapítvány.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által alapított költségvetési szerv.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által alapított lap.


 I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek meghatározott adatai

1. A közfeladatot ellátó szerv irányító szervének adatai

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Székhelye: 1014 Budapest, Színház utca. 1.

Telefon: +36 1 795 9000

Telefax: +36 1 795 0893

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.

Elektronikus levélcím: czjkgllm8MzNjEWZYbWtAbWsuZ292Lmh1

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda

 

2. A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az adatai

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal szakhatósági állásfoglalásai ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás a hatósági eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

 

 

4/2021. (IX. 24.) MK utasítás 

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 


Nemzeti Kommunikációs Hivatal Minőség- és információbiztonsági polilitika

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Elnökének 7/2022. (V.25.) NKOH utasítása a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Adatkezelési Szabályzatáról

 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV.30.) Korm. rendelet

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nemzeti Kommunikációs Hivatal szakhatóságként jár el a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról szóló 122/2019. (V.27.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése szerint.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

   Szakhatósági ügyben a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 Közvetlen támogatás esetén a támogató a pályázatot vagy az egyedi támogatási kérelmet küldi meg a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére


Közvetett támogatás esetén a mozgóképszakmai hatóság a támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet küldi meg a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 A szakhatósági eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 Nemzeti Kommunikációs Hivatal tekintetében nem releváns.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 Szakhatósági ügyekben postacím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nemzeti Kommunikációs Hivatal tekintetében nem releváns.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál időpontfoglalást lehetővé tevő rendszer nem működik.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény


a kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotások körébe nem tartozó filmalkotások meghatározásáról szóló 122/2019. (V.27.) Korm. rendelet


az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet


általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.


 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nincs ilyen adatbázis, nyilvántartás.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nincs ilyen kiadvány.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat, nincsenek testületi előterjesztések, arra adott észrevételek.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal hirdetményei, közleményei elérhetőek a www.nkoh.kormany.hu oldalon.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem írt ki pályázatot.

12.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nincsenek ilyen adatok.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Nemzeti Kommunikációs Hivatal,

Jogi  Főosztály,

Általános Jogi Osztály

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Jogi Főosztály,

Általános Jogi Osztály

1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

Telefon: +36 1 795 63 66

Telefax: +36 1 795 08 22

Elektronikus levélcím: xmBuzYDo4MZ11dGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Tolcsvai Krisztina

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

 1. A közfeladatot ellátó szerv 2022. évre vonatkozó adatszolgáltatása

A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés száma: 2 db

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen szerződésekkel

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen szerződésekkel

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nincs különös közzétételi lista.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nincs egyedi közzétételi lista.


III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

2015. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2018. évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés

2021. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2023. évi elemi költségvetés


A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetési beszámolói

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál 63 fő áll foglalkoztatásban (aktív állományban 60 fő), a személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőinek összesített havi bruttó illetménye: 12.850.000 Ft, egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal egyéb alkalmazottainak juttatásai fajtáit a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az egyéb alkalmazottak összesített havi bruttó illetménye: 32 812 000  Ft.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem nyújt támogatásokat.


4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió Ft  feletti szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen adatokkal.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen dokumentumokkal, a szerződésekkel.

8. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses 

Éves terv

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján integritás-tanácsadót jelölt ki.

Az integritás tanácsadó felügyeli és koordinálja integritás-irányítási rendszer működtetését.

Az integritás tanácsadó feladat és hatásköre az 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet értelmében az alábbi:

  • közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében;
  •  a korrupciómegelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában;
  • a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben;
  • gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal  integritás tanácsadójának neve és elérhetőségei:

Név: dr. Kóródi Irén

Tel.: +36 1 896 7554

E-mail: VHpWMjYNGyK7mNxj1MUaW50ZWdyaXRhc0Bua29oLmdvdi5odQ==

 

Adatvédelmi tisztviselő

Az Európai Parlament (EU) és a Tanács által 2016. április 27. napján elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelet alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által kijelölt adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:Név: dr. László Edina

E-mail: OHHsTCluNvGt8rmYMhyONdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

Postai cím: 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.