Közérdekű adatok archív 2019. május 10.

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

2. Székhely

1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 1 795 6366

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 1 795 08 22

6. Központi elektronikus levélcím

IiYDxGcISglhbbqdc7JmNOzDOdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

7. A honlap URL-je

https://nkoh.kormany.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélszolgálattal a Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélkapcsolati vezetővel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik.

10.Az ügyfélfogadás rendje

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

letölthető innen

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dr. Lenkei Mirtill

elnök

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 08 22

Elektronikus levélcím: IkTTtrrCGBLNT4EhzNdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dr. Fullajtár-Németh Kinga

elnökhelyettes

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: VpKzkUxIAp7DMmcJNrdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

 

Szepesi Katalin

titkárságvezető, Elnöki Titkárság

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: BvfARNK7Zw2m2zZdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

 

Dr. Zsabokorszky Ágnes

osztályvezető, Közbeszerzési és Kommunikációs Szakmai Főosztály, Közbeszerzési-támogató Osztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 0822

Elektronikus levélcím: AUXVITZCG3rzJa296YmVzemVyemVzQG5rb2guZ292Lmh1  

 

Dr. Ádám Gabriella Katalin

főosztályvezető, Jogi és Koordinációs Főosztály

Telefon: +36 1 795 6366

Telefax: +36 1 795 08 22

Elektronikus levélcím: PniLutukFG84OjWj0TrdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal tulajdonában vagy irányítása alatt gazdálkodó szervezet.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által alapított közalapítvány.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által alapított lap.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Székhelye: 1055 Budapest,

Kossuth Lajos tér 1‑3.

Telefon: +36 1 795 9000

Telefax: +36 1 795 0893

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.

Elektronikus levélcím: pCsafLOTlrclYdwsKg8cgMc0N2jbWtAbWsuZ292Lmh1

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nincs a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által alapított költségvetési szerv.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

  247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

 

 

1/2017. (I.18.) MK utasítás

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Elnökének 16/2017. (VIII. 30.) NKOH utasítása a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Adatkezelési Szabályzatáról

 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal célja a kormányzati kommunikációs feladatok költséghatékony megvalósítása a 247/2014. (X.1.) Kormányrendelet előírásai alapján, amelynek érdekében a Hivatal a kormányzati kommunikációs beszerzéseket központi közbeszerzési rendszerben valósítja meg.

Based on the provisions of the Government Decree 247/2014. (X.1.) Korm., the National Office of Communications aims to achieve cost-effective communication tasks of the Hungarian public sector with a view to improving efficiency and compliance with the rules. In favour of the decree, the Office implements government communications procurements through a centralized procurement system.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nincsenek a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál hatósági ügyek.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Nemzeti Kommunikációs Hivatal – a feladatai ellátásán túl – nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 Nincs ilyen nyilvántartás.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nincs ilyen kiadvány.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem testületi formában működik, nincsenek testületi ülései, döntései.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

 

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem testületi formában működik, nincsenek testületi előterjesztések, arra adott észrevételek.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem írt ki pályázatot.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal hirdetményei, közleményei elérhetőek a www.nkoh.kormany.hu oldalon.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Nemzeti Kommunikációs Hivatal, Jogi és Koordinációs Főosztály.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Jogi és Koordinációs Főosztály

1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

Telefon: +36 1 795 63 66

Telefax: +36 1 795 08 22

Elektronikus levélcím: UAWNw2ckdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nincs különös közzétételi lista.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nincs egyedi közzétételi lista.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Nem történt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Nem történt ilyen ellenőrzés.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem történt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nincsenek ilyen mutatók és értékek.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 Nincsenek ilyen adatok.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 2019. évi elemi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2017. évi beszámoló

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál 26 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőinek összesített havi bruttó illetménye: 5 221 900 Ft, egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal egyéb alkalmazottainak juttatásai fajtáit a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Az egyéb alkalmazottak összesített havi bruttó illetménye: 6 468 500  Ft.

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem nyújt támogatásokat.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió feletti szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen adatokkal.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem rendelkezik ilyen dokumentumokkal, a szerződésekkel.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

http://kba. kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:70:3530131184735890:search:NO:RP::

 

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján integritás-tanácsadót jelölt ki.

Az integritás tanácsadó felügyeli és koordinálja integritás-irányítási rendszer működtetését.

Az integritás tanácsadó feladat és hatásköre az 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet értelmében az alábbi:

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal  integritás tanácsadójának neve és elérhetőségei:

Név: Havasi Krisztina

Tel.: +36 1 795 69 34

E-mail: TdKkZDyhcI2imaW50ZWdyaXRhc0Bua29oLmdvdi5odQ==

 

Adatvédelmi tisztviselő

Az Európai Parlament (EU) és a Tanács által 2016. április 27. napján elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelet alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által kijelölt adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:Név: dr. Erőss Anna Magdaléna

E-mail: vwMrHGCcEPqatbom6cZTZDzdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1

Postai cím: 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. 

 

Menü

Főoldal

Navigáció