Az alábbiakban a 247/2014. (X.1.) Korm. r. (továbbiakban: R.) alkalmazásával kapcsolatban a Nemzeti Kommunikációs Hivatalhoz érkezett leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat találják. (Frissítve: 2018. július 20.)

Az alábbiakban a 247/2014. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet.) alkalmazásával kapcsolatban a Nemzeti Kommunikációs Hivatalhoz érkezett leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat találják. (Frissítve: 2018. július 18.)

 

1. A Hivatal felé teljesített adatszolgáltatás során, illetve jóváhagyás érdekében be kell jelenteni a Kbt. szerinti értékhatár alatti beszerzéseket?

Tekintettel arra, hogy a Hivatal központi beszerző szervként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kommunikációs beszerzéseket és rendezvényszervezésekkel összefüggő beszerzéseket, a bejelentési kötelezettség körében szolgáltatott adatoknak, illetve a jóváhagyásra megküldött igényeknek minden beszerzési igényt tartalmaznia kell, értékhatárra tekintet nélkül.

2. Intézményünk / társaságunk olyan projektet valósít meg, amelyet az Európai Unió finanszíroz. A projekt támogatási szerződése alapján kötelező ún. tájékoztatás/nyilvánosság feladat (pl. „B” típusú tábla kihelyezés) megvalósítása. Az ilyen típusú kommunikációs feladat a Korm. rendelet hatálya alá tartozik?

Az európai uniós projektek megvalósítása során kötelező kommunikációs feladat végrehajtása a Korm. rendelet hatálya alá tartozik (ld. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 5. pontja). Az érintett szervezet köteles az adott beszerzési igényt annak megvalósítása előtt, a Korm. rendelet szerinti jóváhagyás érdekében a Hivatalnak bejelenteni.

3. A Korm. rendeletszemélyi hatálya alá tartozó intézményünk/társaságunk álláspontunk szerint nem valósít meg a Korm. rendelet szerinti kommunikációs beszerzést, rendezvényszervezésre vonatkozó beszerzést, illetve szponzorációt. Van-e a Korm. rendelet alapján bármilyen kötelezettségünk?

Ha az egyébként a Korm. rendelet személyi hatálya alá tartozó érintett szervezet semmilyen, a Korm. rendeletben megjelölt kommunikációs beszerzést, rendezvényszervezésre vonatkozó beszerzést, vagy szponzorációt nem valósít meg, az esetben is regisztrálnia szükséges a Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján (továbbiakban: Portál) az érintett szervezetté válását követő 30 napon belül (kozbeszerzes.nkoh.gov.hu) (ld. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés).

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha az érintett szervezet az adott tárgyévre vonatkozóan nem tervez kommunikációs beszerzést, rendezvényszervezésre vonatkozó beszerzést, illetve szponzorációt, ez esetben a Portálon a tárgyévre vonatkozó éves összesített kommunikációs beszerzési tervet, éves rendezvényszervezési tervet tervsor rögzítése nélkül szükséges publikálni, illetve a szponzorációs költségkerettervben 0 (nulla) értéket kell rögzíteni és publikálni.

4. Intézményünk / társaságunk nem végez klasszikus értelemben kommunikációs tevékenységet, de honlapot üzemeltet, annak tartalmát időszakonként frissíti. Van-e a Korm. rendelet alapján bármilyen kötelezettségünk?

A honlap üzemeltetése, fejlesztése, tartalom menedzsment, stb. a Korm. rendelet hatálya alá tartozik (ld. Korm. rendelet 1. sz. melléklet 6. pont) és az ilyen szolgáltatásokra irányuló kommunikációs beszerzési igény is előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá esik.

5. Intézményünk / társaságunk saját munkavállalója látja el az intézmény / társaság saját honlapjának szerkesztési, tartalom-fejlesztési, illetve az egyéb kommunikációs feladatait. Be kell-e jelenteni a tevékenységet a Hivatalnak adatszolgáltatás vagy jóváhagyás érdekében?

A saját munkavállaló által ellátott honlap-szerkesztési, tartalom-fejlesztési, illetve egyéb kommunikációs feladat nem minősül beszerzésnek, erre a Korm. rendelet hatálya nem terjed ki. Az ilyen típusú tevékenységek nem tartoznak előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá.

6. Intézményünk / társaságunk kommunikációs feladatot ellátó szervezeti egységében új szakembert kívánunk foglalkoztatni, azonban munkaszerződés helyett megbízási szerződést kívánunk kötni vele. Be kell-e jelenteni előzetesen jóváhagyás érdekében a Hivatalnak a szerződés megkötését?

A megbízás, mint visszterhes polgári jogi jogviszony a Korm. rendelet alkalmazásában kommunikációs beszerzésnek minősül és a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amennyiben a megbízott bármely, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt feladatot lát el.

7. Intézményünk / társaságunk tevékenységével kapcsolatban riport készül, illetve forgatási helyszín biztosítása céljából érkezik megkeresés. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak az ilyen megkereséseket jóváhagyás érdekében?

Az érintett szervezet a Korm. rendelet előírásait akkor köteles alkalmazni, ha a kommunikációs tevékenység egyben a Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti kommunikációs beszerzést is megvalósít, vagyis kommunikációs szolgáltatás ellenérték fejében történő megrendelésére kerül sor (pl. fizetett PR megjelenés). Abban az esetben, ha az adott kommunikációs tevékenység nem minősül kommunikációs beszerzésnek – pl. filmfelvétel készül riport céllal – a Hivatalnak nincs hatásköre, az adott szervezet maga döntheti el hogy mikor, kinek biztosít forgatási helyszínt, illetve melyik médiaszolgáltatónak tesz nyilatkozatot.

8. Intézményünk / társaságunk tevékenységével kapcsolatban sajtóközleményeket kívánunk megjelentetni. A hírügynökség a sajtóközleményeket ingyenes megállapodás alapján közli. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak az egyes sajtóközlemények megjelenését illetve a közlésre irányuló megállapodás megkötését jóváhagyás érdekében?

Az érintett szervezet a Korm. rendelet előírásait akkor köteles alkalmazni, ha a kommunikációs tevékenység egyben kommunikációs beszerzést is megvalósít, vagyis kommunikációs szolgáltatás ellenérték fejében történő megrendelésére kerül sor (pl. PR ügynökségi szolgáltatás keretében megjelentetett sajtóközlemény). Abban az esetben tehát, ha az adott kommunikációs tevékenység ingyenes megállapodás alapján valósul meg, a Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

9. Intézményünk / társaságunk ünnepséget, díjátadást vagy szakmai rendezvényt szervez. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak a rendezvény megszervezését?

Igen, tekintve, hogy a rendezvényszervezés, mint tevékenység a Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozik (1. § (2) bekezdés 1. pont). A rendezvényre nyomtatásra kerülő meghívók, plakátok és installációk (pl. pop-up, roll-up), továbbá egyéb promóciós eszközök beszerzése szintén a Korm. rendelet hatálya alá tartozik (ld. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 2.b) pont).

10. Intézményünk / társaságunk szakmai rendezvényen jelenik meg, és a résztvevőknek saját logóval ellátott reklámajándék tárgyat (pl. logózott pendrive, sapka, nyakkendőtű) kíván kiosztani. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak a reklámajándék tárgy gyártására vonatkozó beszerzési igényt?

Valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártás a Korm. rendelet hatálya alá tartozik (ld. Korm. rendelet 1. sz. melléklet 7. pont), és a beszerzési igény előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá esik.

11. Intézményünk / társaságunk barter konstrukcióban valósít meg kommunikációs feladatot. A barter típusú megállapodás a Korm. rendelet hatálya alá tartozik?

A Korm. rendelet hatálya alá tartozónak tekintünk minden olyan, Korm. rendeletben meghatározott tárgyú kommunikációs beszerzésre, rendezvényszervezés beszerzésére irányuló megállapodást, amely alapján az egyik fél ellenérték megfizetésével, vagy más módon – így például részben, vagy egészben, barter konstrukcióban – egyenlíti ki a másik fél által teljesített szolgáltatás ellenértékét. Fentiek alapján a részben vagy egészben barter konstrukciót tartalmazó megállapodásokra is ki kell terjednie az adatszolgáltatásnak illetve a bejelentési és jóváhagyás kérési kötelezettségnek.

12. Intézményünk / társaságunk időszakonként támogatásban részesít egy szervezetet vagy rendezvényt annak érdekében, hogy a szervezeten vagy rendezvényen keresztül az intézmény / társaság ismertségét növelje. Az ilyen célú támogatás előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá esik?

A szponzorációval összefüggő feladat a Korm. rendelet hatálya alá tartozik (ld. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 9. pont). Az ilyen célú megállapodások megkötése a Hivatal előzetes jóváhagyásához kötött.

13. Van–e lehetőség a Korm. rendelet szerinti központi közbeszerzési rendszeren kívül, saját hatáskörben beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni vagy szerződést kötni kommunikációs beszerzésre, vagy rendezvényszervezés beszerzésére vonatkozó igény megvalósítására?

Saját hatáskörben az érintett szervezet kizárólag a Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, a Hivatal előzetes jóváhagyását követően (ld. Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés, 13/A. § (5) bekezdés) folytathat le beszerzési/közbeszerzési eljárást.

14. Milyen határidővel bírálja el a Hivatal a megindítani tervezett beszerzési/közbeszerzési eljárás iránti kérelmet?

A Hivatal a kommunikációs beszerzésre, illetve rendezvényszervezés beszerzésére vonatkozó igény beérkezését követő 10 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról (Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés, 13/A. § (3) bekezdés).

15. Intézményünk / társaságunk már a Korm. rendelet hatályba lépése előtt kötött keretmegállapodást (keretszerződést) kommunikációs szolgáltatás ellátására. Mi a teendő ebben az esetben?

A Korm. rendelet hatályba lépése előtt kötött keretszerződésekből történő egyedi megrendelések esetén, az egyedi megrendeléseket a Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a kormányzati kommunikációs stratégiával való összhang ellenőrzése céljából előzetesen meg kell küldeni a Hivatalnak jóváhagyásra.

16. A Korm. rendelet hatálya alá tartozó feladatokat tartalmazó szerződés módosítása esetén milyen dokumentumokat kell előzetesen megküldeni a Hivatalnak?

Szerződésmódosítás esetén a szerződés lényeges elemeire - különösen a beszerzés tartalmára és összegszerűségére - vonatkozó módosítás tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat azok elkészítését követő 5 munkanapon belül kell megküldeni a Hivatal részére. A Hivatal a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül tehet észrevételt, amennyiben erre nem kerül sor, a hozzájárulást a szerződés módosításához megadottnak kell tekinteni

17. Szervezetünket a Korm. rendeleten túl a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, illetve a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alanyi hatálya alá is tartozó érintett szervezetek részére ellátási kötelezettség terheli a BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott olyan termékek és szolgáltatások kapcsán, amelyek némelyike a Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozik. Kérjük a T. Hivatal állásfoglalását, hogy az érintett szervezeteknek az ilyen beszerzésre irányuló szándékát a Hivatal felé be kell-e jelenteni?

Az érintett szervezetek a Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó valamennyi beszerzést kötelesek a Hivatal felé bejelenteni. Kérjük, hogy a BM rendelet tárgyi hatálya alá is tartozó beszerzések esetén ezen körülményt a bejelentéskor a beszerzés adatai között a Hivatal felé jelezni szíveskedjenek.