Az alábbiakban a 247/2014. (X.1.) Korm. r. (továbbiakban: R.) alkalmazásával kapcsolatban a Nemzeti Kommunikációs Hivatalhoz érkezett leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat találják. (Frissítve: 2016. február 1.)

1. A Hivatal felé teljesített adatszolgáltatás során, illetve jóváhagyás érdekében be kell jelenteni a Kbt. szerinti értékhatár alatti közbeszerzéseket?

Tekintettel arra, hogy a R. alkalmazásában a közbeszerzés egyszerre jelenti a beszerzési és a közbeszerzési igényeket (R. 5.§ (1) bekezdés), így a bejelentkezési kötelezettség körében szolgáltatott adatoknak illetve a jóváhagyásra megküldött igényeknek minden beszerzési igényt tartalmaznia kell, értékhatárra tekintet nélkül.

2. Intézményünk / társaságunk olyan projektet valósít meg, amelyet az Európai Unió finanszíroz. A projekt támogatási szerződése alapján kötelező ún. tájékoztatás/nyilvánosság feladat (pl. „B” típusú tábla kihelyezés) megvalósítása. Az ilyen típusú kommunikációs feladat a R. hatálya alá tartozik?

Az európai uniós projektek megvalósítása során kötelező kommunikációs feladat végrehajtása - a rendezvényszervezést ide nem értve - a R. hatálya alá tartozik (R. 1.§ b) pontja). Az érintett szervezet köteles a kommunikációs feladatot annak megvalósítása előtt, a R. szerinti jóváhagyás érdekében a Hivatalnak bejelenteni.

3. Intézményünk / társaságunk álláspontunk szerint nem végez a R. 1. sz. mellékletében felsorolt kommunikációs, illetve szponzorációs tevékenységet. Van-e a R. alapján bármilyen kötelezettségünk?

Ha az érintett szervezet semmilyen, a R. 1. sz. mellékletében felsorolt kommunikációs vagy szponzorációs tevékenységet nem végez, ebben az esetben is be kell jelentkeznie a központosított közbeszerzési rendszerbe a portálon (kozbeszerzes.nkoh.gov.hu) történő regisztrációval (R. 7.§ (1) bekezdés).

4. Intézményünk / társaságunk nem végez klasszikus értelemben kommunikációs tevékenységet, de honlapot üzemeltet, annak tartalmát időszakonként frissíti. Van-e a R. alapján bármilyen kötelezettségünk?

A honlap üzemeltetése, fejlesztése, tartalom menedzsment, stb. a R. hatálya alá tartozik (R. 1. sz. melléklet 6. pont) és az ilyen szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési igény is előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá esik.

5. Intézményünk / társaságunk saját munkavállalója látja el az intézmény / társaság saját honlapjának szerkesztési, tartalom fejlesztési, illetve az egyéb kommunikációs feladatait. Be kell-e jelenteni a tevékenységet a Hivatalnak adatszolgáltatás vagy jóváhagyás érdekében?

A saját munkavállaló által ellátott kommunikációs tevékenység nem minősül beszerzésnek, erre a R. hatálya nem terjed ki. Az ilyen típusú kommunikációs tevékenység nem tartozik előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá.

6. Intézményünk / társaságunk saját nyomdával rendelkezik, minden szükséges kiadványunk nyomdai előkészítését és grafikai tervezését magunk végezzük el. Be kell-e jelenteni ezt a kommunikációs tevékenységet a Hivatalnak adatszolgáltatás vagy jóváhagyás érdekében?

Az érintett szervezet a R. előírásait akkor köteles alkalmazni, ha a kommunikációs tevékenység beszerzést is megvalósít. A saját nyomdai kivitelezés a R. alkalmazásában nem minősül közbeszerzésnek, így a R. előírásait nem kell alkalmazni.

7. Intézményünk / társaságunk kommunikációs feladatot ellátó szervezeti egységében új szakembert kívánunk foglalkoztatni, azonban munkaszerződés helyett megbízási szerződést kívánunk kötni vele. Be kell-e jelenteni előzetesen jóváhagyás érdekében a Hivatalnak a szerződés megkötését?

A megbízás, mint visszterhes polgári jogi jogviszony a R. alkalmazásában közbeszerzésnek minősül és a R. hatálya alá esik, amennyiben a megbízott bármely, a R. 1. sz. mellékletében felsorolt feladatot lát el.

8. Intézményünk / társaságunk tevékenységével kapcsolatban riport készül, illetve forgatási helyszín biztosítása céljából érkezik megkeresés. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak az ilyen megkereséseket jóváhagyás érdekében?

Az érintett szervezet a R. előírásait akkor köteles alkalmazni, ha a kommunikációs tevékenység közbeszerzést is megvalósít, vagyis kommunikációs szolgáltatás ellenérték fejében történő megrendelésére kerül sor. Abban az esetben tehát, ha az adott kommunikációs tevékenység nem minősül közbeszerzésnek – pl. filmfelvétel készül riport céllal – a Hivatalnak nincs hatásköre, az adott szervezet maga döntheti el hogy mikor, kinek biztosít forgatási helyszínt, illetve melyik médiaszolgáltatónak tesz nyilatkozatot.

9. Intézményünk / társaságunk tevékenységével kapcsolatban sajtóközleményeket kívánunk megjelentetni. A hírügynökség a sajtóközleményeket ingyenes megállapodás alapján közli. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak az egyes sajtóközlemények megjelenését illetve a közlésre irányuló megállapodás megkötését jóváhagyás érdekében?

Az érintett szervezet a R. előírásait akkor köteles alkalmazni, ha a kommunikációs tevékenység közbeszerzést is megvalósít, vagyis kommunikációs szolgáltatás ellenérték fejében történő megrendelésére kerül sor. Abban az esetben tehát, ha az adott kommunikációs tevékenység ingyenes megállapodás alapján valósul meg, a R. előírásait nem kell alkalmazni.

10. Intézményünk / társaságunk ünnepséget, díjátadást vagy szakmai rendezvényt szervez. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak a rendezvény megszervezését

A rendezvényszervezés, mint tevékenység nem tartozik a R. hatálya alá. A rendezvényen riport készítési céllal megjelenő médiaszolgáltató tevékenysége szintén nem tartozik előzetes jóváhagyási vagy bejelentési kötelezettség alá. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendezvényre nyomtatásra kerülő meghívók, plakátok és installációk (pl. pop-up, roll-up), továbbá egyéb promóciós eszközök közbeszerzése a R. hatálya alá tartozik (R. 1. sz. melléklet 7. pont).

11. Intézményünk / társaságunk szakmai rendezvényen jelenik meg, és a résztvevőknek saját logóval ellátott reklámajándék tárgyat (pl. logózott pendrive, sapka, nyakkendőtű) kíván kiosztani. Be kell-e jelenteni a Hivatalnak a reklámajándék tárgy gyártására vonatkozó beszerzési igényt?

Valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártás a R. hatálya alá tartozik (R. 1. sz. melléklet 7. pont), és a közbeszerzési igény előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá esik.

12. Intézményünk / társaságunk barter konstrukcióban valósít meg kommunikációs feladatot. A barter típusú megállapodás a R. hatálya alá tartozik?

A R. hatálya alá tartozónak tekintünk minden olyan, R.-ben meghatározott tárgyú kommunikációs szolgáltatás megrendelésére irányuló megállapodást, amely alapján az egyik fél pénz ellenérték megfizetésével, vagy más módon – így például részben, vagy egészben, barter konstrukcióban – egyenlíti ki a másik fél által teljesített szolgáltatás ellenértékét. Fentiek alapján a részben vagy egészben barter konstrukciót tartalmazó megállapodásokra is ki kell terjednie az adatszolgáltatásnak illetve a bejelentési és jóváhagyás kérési kötelezettségnek.

13. Intézményünk / társaságunk időszakonként támogatásban részesít egy szervezetet vagy rendezvényt annak érdekében, hogy a szervezeten vagy rendezvényen keresztül az intézmény / társaság ismertségét növelje. Az ilyen célú támogatás előzetes bejelentési és jóváhagyási kötelezettség alá esik?

A szponzorálással összefüggő feladat a R. hatálya alá tartozik (R. 1. sz. melléklet 9. pont). Az ilyen célú megállapodások megkötése a Hivatal előzetes jóváhagyásához kötöttek.

14. Van–e lehetőség a R. szerinti központi közbeszerzési rendszeren kívül, saját hatáskörben közbeszerzési eljárást lefolytatni vagy szerződést kötni kommunikációs feladat ellátását biztosító szolgáltatásra?

Saját hatáskörben az érintett szervezet kizárólag kivételes esetben, a Hivatal előzetes jóváhagyását követően, a R. 12.§ (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén folytathat le beszerzést.

15. Milyen határidővel bírálja el a Hivatal a saját hatáskörben megindítani tervezett közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötés iránti kérelmet?

A Hivatal a saját hatáskörben megvalósítani tervezett közbeszerzés vagy szerződéskötés iránti kérelmet a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül bírálja el és hozza meg döntését (R. 12.§ (2) és (3) bekezdés). Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a Hivatal jogosult 15 napos határidő tűzésével további információkat kérni. (R. 12. § (3) bekezdés e) pont)

16. Mit tartalmazzon a saját hatáskörben történő közbeszerzés jóváhagyásához való kérelmem?

A kérelemben a következőket szükséges megjelölni: tájékoztatás a beszerzés tárgyáról, szükségességéről, körülményeiről és indokoltságáról, a becsült értékről / beszerzés értékéről, valamint egy nyilatkozat arról, hogy a Kbt. 19. § alapján a beszerzés más beszerzéssel egybeszámítási kötelezettség alá esik-e, továbbá kérjük csatolni a beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást és a szerződéstervezetet / szerződéses feltételeket vagy megrendelő tervezetet is.

Amennyiben a beszerzés becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, tájékoztatást kérünk a vállalkozó/megbízott személyéről, vagy amennyiben az még nem került kiválasztásra, milyen eljárással kívánják kiválasztani (pl. három ajánlattevős pályáztatás).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzés eredményeként megkötött szerződést annak aláírását követő 5 munkanapon belül meg kell küldeni a Hivatal részére (R. 12.§ (4) bekezdés).

17. Intézményünk / társaságunk már a R. hatályba lépése előtt kötött keretmegállapodást (keretszerződést) kommunikációs szolgáltatás ellátására. Mi a teendő ebben az esetben?

A R. hatályba lépése előtt kötött keretszerződésekből történő egyedi megrendelések esetén, az egyedi megrendeléseket a R. 15.§ (3) a) értelmében a kormányzati kommunikációs stratégiával való összhang ellenőrzése céljából előzetesen meg kell küldeni a Hivatalnak jóváhagyásra.

A megvalósult megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó, a R.-ben előírt dokumentumokat be kell nyújtani a Hivatalnak (R. 13.§ (1) bekezdés). Ezek a dokumentumok a már megkötött keretszerződések terhére történő megrendeléseknél: a keretszerződés; az egyedi megrendelő/megrendelők; a megvalósult kommunikációs feladathoz kapcsolódó részletes feladatleírás és a teljesítést alátámasztó dokumentumok, melyekből ellenőrizhető a teljesítés, továbbá az aláírt teljesítésigazolás.

18. A R. hatálya alá tartozó feladatokat tartalmazó szerződés módosítása esetén milyen dokumentumokat kell előzetesen megküldeni a Hivatalnak?

Szerződésmódosítás esetén elegendő a R. 13.§ (1) bekezdés b) pontban előírt dokumentumok benyújtása. Ennek kapcsán felhívjuk a figyelmet, hogy a Hivatal vezetőjének jóváhagyása nélkül a szerződés a szolgáltatás tartalma és összegszerűsége tekintetében nem módosítható, a beszerzés / közbeszerzés a módosult feltételekkel csak új beszerzési / közbeszerzési eljárásban valósítható meg, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire (R. 13.§ (4) bekezdés).

19. Intézményünk / társaságunk teljesítette a tervezett közbeszerzéseire vonatkozó negyedéves adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás teljesítését követően van lehetőség a közbeszerzések saját hatáskörben történő lefolytatására?

A R. 8.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti negyedéves bejelentési kötelezettség teljesítése nem jelenti azt, hogy az adott beszerzés önállóan lefolytatható. A R. hatálya alá tartozó kommunikációs beszerzés önállóan csak a Hivatal előzetes jóváhagyását követően, és csak kivételes esetben, a R.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén valósítható meg (R. 12.§ (1) bekezdés).

20. Intézményünk / társaságunk határidőben benyújtotta az éves összesített közbeszerzési tervet, valamint a tervezett beszerzéseire vonatkozó negyedéves adatszolgáltatást, azonban a kommunikációs feladatokról szóló összesített tájékoztatót nem készítette el. Ez utóbbi hiányában benyújtható közbeszerzési igény?

A kommunikációs feladatokról szóló összesített tájékoztató tartalmát a Hivatal vezetőjének jóvá kell hagynia. Jóváhagyás hiányában a kormányzati kommunikációs feladat megvalósítása nem kezdhető meg, és közbeszerzési igényt sem lehet benyújtani a Hivatal számára (R. 9.§ (6) bekezdés).

21. Intézményünk gazdálkodása a Központi Intézményen keresztül történik A számlákat a Központi Intézmény nevére és címére kell kiállítani és a számlák kifizetője is a Központi Intézmény. Ilyen esetben a portálon az Intézménynek vagy a Központi Intézménynek kell regisztrálnia?

Annak az intézménynek kell regisztrálnia a Portálon, amelynek az adott beszerzés vonatkozásában a fedezet a rendelkezésére áll és így a pénzügyi kötelezettség teljesítésére képes és jogosult.

22. Szervezetünket a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeleten túl a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, illetve a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet alanyi hatálya alá is tartozó érintett szervezetek részére ellátási kötelezettség terheli a BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott olyan termékek és szolgáltatások kapcsán, amelyek némelyike a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. számú melléklete hatálya alá is tartozó kommunikációs szolgáltatás, vagy ahhoz kapcsolódó termékbeszerzés. Kérjük a T. Hivatal állásfoglalását, hogy az érintett szervezeteknek az ilyen termékek, illetve szolgáltatások beszerzésére irányuló szándékát a Hivatal felé be kell-e jelenteni?

Az érintett szervezetek a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó valamennyi beszerzést kötelesek a Hivatal felé bejelenteni. Kérjük, hogy a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet tárgyi hatálya alá is tartozó beszerzések esetén ezen körülményt a bejelentéskor a beszerzés adatai között a Hivatal felé jelezni szíveskedjenek.